พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟู (11,12) 1&2 พงศาวดารกษัตริย์

120฿