ห้องสมุดกิตติคุณ แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ภายใน คริสตจักรของพระเจ้า ในกรุงเทพฯ หมู่บ้านรังสิยา

ด้วยวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้ผู้คนทั่วไปในท้องถิ่น ประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง ได้รู้จักกับพระเจ้า พระเยซูคริสต์ สามารถเข้าถึง กิตติคุณของพระเจ้าได้ง่ายขึ้น ตลอดจน พี่น้องทั้งหลาย ที่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว ได้รับการหล่อเลี้ยง ด้วยพระคำอันอุดมสมบูรณ์ สามารถแสวงหาพระคำของพระเจ้า และเข้าใจในแผนการบริการของพระเจ้า

โดยพี่น้อง ผู้เชียวชาญด้านภาษา และได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ได้แปลหนังสือ จากต้นฉบับ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน หลายครั้ง ต้องค้นคว้า จากต้นฉบับภาษาเดิม (กรีก, โรมัน) ด้วยความพยายาม อดทน ตั้งใจ และใส่ใจในความถูกต้องทั้งหมด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้กิตติคุณของพระเจ้า ตั้งมั่นคงในประเทศไทย

พวกเราพยายาม หาทาง จัดทำช่องทาง เพื่อให้ พระคำภีร์ หนังสือฝ่ายวิญญาณ หรือข่าวสารต่างๆ ที่เราได้จัดทำขึ้น สามารถไปถึงมือท่าน ผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้แล้ว ให้ได้รับสุข ตัวของพระเจ้า เข้าใจว่า มนุษย์มาจากไหน มาเพื่ออะไร และจะเป็นไปอย่างไร

 

ทีมงาน ห้องสมุดกิตติคุณ แห่งประเทศไทย …