>>> ม นุ ษ ย์ เ ป็ น ภ า ช น ะ ! <<<

ทัศนคติของมนุษย์คือ เราต้องเรียนสูงๆ เพื่อจะได้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณภาพในสังคม นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด แต่สิ่งนี้ไม่ได้สัมผัสกับแนวคิดศูนย์กลางของพระเจ้า.

พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรา เป็นภาชนะที่มีเกียรติ, ภาชนะที่มีสง่าราศี, และภาชนะแห่งพระเมตตาซึ่งจะมาบรรจุพระองค์.

มนุษย์ทุกวันนี้ได้ตกต่ำและออกห่างไปจากพระประสงค์ของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ เราหันไปรับสุขและลิ้มรสสิ่งของฝ่ายวัตถุต่างๆ นาๆ และได้คิดค้นวัฒนธรรม, การศึกษา, ศาสนา, วิทยาศาสตร์, การสมรส, ตลอดจนสิ่งสารพัดมาแล้ว แต่พวกเขากลับไม่ได้อะไรเลย. ภายในตัวเขายังคงมีแต่ความว่างเปล่า ดุจสุญญากาศ. นี่เป็นเพราะพวกเขาถูกสร้างขึ้นเป็นภาชนะของพระเจ้า. นอกจากพระเจ้าแล้ว ไม่มีสิ่งใดสามารถเติมเต็ม และทำให้มนุษย์อิ่มหนำได้.

“ฮาลีลูยา! ข้าพเจ้าเป็นภาชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า! “ เราต้องถูกเติมเต็มด้วยพระคริสต์วันแล้ววันเล่า ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนพระคริสต์เปี่ยมล้นและสำแดงออกมาจากตัวของเรา ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้า!

YouTube

พระคัมภีร์ พระคำจากพระเจ้า

จำนวนหนังสือในพันธสัญญาเดิม
จำนวนข้อทั้งหมด ในพันธสัญญาเดิม
จำนวนหนังสือในพันธสัญญาใหม่
จำนวนข้อทั้งหมด ในพันธสัญญาใหม่

เปโตรมีแนวคิดในเชิงซื้อขายแลกเปลี่ยนกับพระเจ้า.
ท่านเคยมีแนวคิดเช่นนี้หรือไม่?

หลายครั้งเราอาจคิดว่า “ในเมื่อพวกข้าพเจ้าได้จ่ายราคาแล้ว บัดนี้พระองค์จะประทานอะไรให้แก่เราบ้าง?”

ถ้าไปที่ห้างสรรพสินค้า เมื่อเราจ่ายเงินไปแล้ว เราก็จะได้สินค้าตามมูลค่าของมัน. เราจ่ายไปเท่าไร เราก็จะได้เท่านั้น. นี่คือทัศนคติของเปโตร. เขากล่าวว่า ในเมื่อพวกเขาได้สละสิ่งสารพัด เพื่อจะติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาก็ได้จ่ายราคา ไปเต็มจำนวนแล้ว. ตอนนี้เขาจึงอยากรู้ว่า เขาจะได้อะไรแลกกับสิ่งที่เขาได้จ่ายไป.

แน่นอนองค์พระเยซูเจ้านั้น ทรงชัดเจนและยุติธรรม เราจะได้รับบำเหน็จสองส่วน โดยได้รับส่วนแรกในยุคนี้ และส่วนที่สองในยุคหน้า.

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการหันเปลี่ยนทัศนคติของเปโตร ในเชิงซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยตรัสว่า “คนเหล่านั้นที่อยู่ข้างต้น จะไปอยู่ข้างปลาย และคนเหล่านั้นที่อยู่ข้างปลาย จะไปอยู่ข้างต้น. นี่เพื่อจะแสดงให้เปโตรเห็นว่า แม้ท่านจะต้องจ่ายราคาเพื่อจะได้รับบำเหน็จแห่งอาณาจักร แต่การได้รับบำเหน็จ ก็ไม่ใช่เรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยน. อันที่จริงมูลค่าของสิ่งที่ท่านได้จ่ายราคามานั้น ไม่นับเป็นอะไรเลย.”

เราจะเอาอะไรไปจ่าย เพื่อจะได้มาซึ่งการรับสุขชีวิตนิรันดร์อย่างครบบริบูรณ์? นี่คือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้. การจ่ายราคาของเรา จึงไม่อาจเทียบกับมูลค่าของบำเหน็จที่เราจะได้รับเลย. การได้รับบำเหน็จ จึงไม่ใช่ธุรกรรมซื้อขาย แลกเปลี่ยน ไม่ใช่การนำของที่มีมูลค่าจำนวนหนึ่งไปแลกมาซึ่งสิ่งที่มีมูลค่าทัดเทียมกัน.

–หลายครั้งเราอ่อนกำลัง และไม่มีเรี่ยวแรงเป็นเพราะอะไร?–

คนเรามีความผิดพลาดที่ใหญ่หลวง อยู่สองประการ.
ประการแรกคือ ความผิดพลาดของคนทั่วไปในโลกนี้
ประการที่สองคือ ความผิดพลาด ของผู้ที่เป็นคริสเตียน.

ความผิดพลาดที่ใหญ่หลวง ของคนทั่วไปในโลกนี้ก็คือ พวกเขาไม่ทำสิ่งใด เพื่อพระเจ้าเลย.
ส่วนความผิดพลาดที่ใหญ่หลวง ของคริสเตียนคือ การพยายามทำบางสิ่ง เพื่อพระเจ้าโดยตัวเราเอง.

แนวทางที่ถูกต้องสำหรับเรา ก็คือการทำสิ่งต่างๆ เพื่อพระเจ้าโดยยึดพระคริสต์ เป็นชีวิตของเรา ไม่ใช่โดยตัวเราเอง.

เมื่อไม่มีพระคริสต์ เราก็ไม่สามารถ กระทำสิ่งใดได้. แต่เมื่อมีพระคริสต์ และอยู่ในพระคริสต์แล้ว เราก็สามารถกระทำทุกสิ่งได้.


จากหนังสือ “กิตติคุณที่สูงส่ง” มีทั้งหมด 16 ตอน รวม 71 หน้า เล่มละ 65 บาท

 

สิบสองตะกร้า (12 baskets)

หนังสือเล่มนี้เป็นบทประพันธ์ของวอท์ชแมน นี ส่วนใหญ่เป็นข่าวสารบทสั้น เล่มหนึ่งๆ จะมี 12 บท รวมทั้งหมดมี 12 เล่ม ในข่าวสารแต่ละบทมีเนื้อหาสาระที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน บางบทก็เป็นข้อความเตือนสติ บางบทก็เป็นข้อความหนุนใจ บางบทก็พูดถึงหลักความจริงประเด็นหนึ่ง แต่ต่างก็มีความอุดมสมบูรณ์ มีแสงสว่างและการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิต หวังว่าพี่น้องทั้งหลายจะได้รับการช่วยเหลือจากหนังสือ 12 ตะกร้านี้

สั่งซื้อ
Matthew_life_study_Show2

ตัวอย่างหนังสือ

– « ♦ กิจกรรมต่างๆ ของเรา ♦ » –