พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟู (06,07,08) ยะโฮซูอะ วินิจฉัย ประวัตินางรูธ

120฿