พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟู (15,16,17,18) เอษรา, นะเฮมยา, เอศเธระ, โยบ

120฿