คำพยานของวอท์ชแมน นี

60฿

วอท์ชแมน นี กลายเป็นคริสเตียนในปี ค.ศ.1920 ที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ในขณะที่ท่านมีอายุได้ 17 ปี และได้เริ่มงานเขียนในปีเดียวกันนั้นเอง ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ วอท์ชแมน นี ได้ทำการปรนนิบัติก็เป็นที่ปรากฏชัดว่า ท่านเป็นของประทานที่พิเศษซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้แก่พระกายของพระองค์ เพื่อการเคลื่อนไหวของพระองค์ในยุคสมัยนี้
ในปี 1952 ท่านถูกรัฐบาลคอมมิวนิสต์ตัดสินจำคุกจนกระทั่งท่านได้เสียชีวิตลงในเรือนจำเมื่อปี ค.ศ.1972 อย่างไรก็ดี ถ้อยคำที่ท่านได้กล่าวไว้ก็ยังคงเป็นแหล่งของการเปิดเผย และการหล่อเลี้ยงฝ่ายวิญญาณที่อุดมสมบูรณ์แก่บรรดาคริสเตียนทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้

หนังสือเล่มนี้เป็นคำพยานสามครั้งที่พี่น้องวอท์ชแมน นี ได้กล่าวไว้ในการประชุมผู้ร่วมงานเมื่อปี ค.ศ.1936

คำพยานตอนที่หนึ่ง กล่าวถึง การได้รับความรอดและการทรงเรียก
คำพยานตอนที่สอง กล่าวถึง บทเรียนแห่งกางเขน, การนำพาในการงาน, พระเจ้าเป็นผู้รักษาของข้าพเจ้า, การเริ่มต้นแห่งการฟื้นฟู และการงานที่พระเจ้าทรงมอบหมาย
คำพยานตอนที่สาม กล่าวถึง หนทางในการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ, ท่าทีที่มีต่อเงินทอง และการเฝ้าหวังให้พระเจ้าจุนเจือความต้องการในการงานด้านบรรณกิจ

ตลอดชีวิตของ วอท์ชแมน นี เป็นเหมือนเครื่องบูชาดื่มที่ได้เทลงบนตัวของพระคริสต์ และการงานของพระองค์ ท่านได้ร่วมมือกับพระเจ้าอย่างเด็ดขาด ในที่สุดสง่าราศีของพระเจ้าจึงได้สำแดงออกจากตัวท่าน

หมวดหมู่: