ทำความรู้จักกับชีวิต

220฿

แม้เราจะรู้ว่า น้ำพระทัยและจุดมุ่งหมายของพระเจ้า คือการได้มาซึ่งมนุษย์แห่งกลุ่มชน ที่มีพระฉายาของพระองค์ เพื่อมาสำแดงสง่าราศีของพระองค์ และมีอำนาจของพระองค์ เพื่อมาจัดการกับศัตรูของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้พักสงบนิรันดร์ แต่น้อยคนที่จะรู้ว่า ชีวิตของพระองค์คือทางเดียว ที่จะบรรลุถึงน้ำพระทัย และจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี้. ในเรื่องที่เราจะรู้จักและมีประสบการณ์ ต่อชีวิตที่สามารถบรรลุถึง น้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรนั้น คนที่เคยสัมผัสเรื่องนี้ ก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีก. ดังนั้นวิสุทธิชนทั้งหลายในวันนี้ จึงอ่อนแอและยังอ่อนเยาว์มาก. แม้จะมีหลายคนที่แสวงหาพระองค์ แต่ผู้ที่ได้พบกับหนทางแห่งชีวิต กลับมีอยู่น้อยมาก. หลายคนยังเข้าใจผิด คิดไปว่า ความร้อนรน, ความรู้, ฤทธิ์เดช, ของประทาน ฯลฯ เป็นเรื่องของชีวิตด้วย.

 

เราขอบพระคุณพระเจ้า เพราะในวาระสุดท้าย ซึ่งกำลังมีความต้องการอย่างรีบด่วนนี้ พระองค์ทรงเปิดเผยหนทางแห่งชีวิต ที่อัศจรรย์และซ่อนเร้นของพระองค์ ผ่านสิ่งที่พี่น้องของเราได้เขียนไว้ เพื่อให้ผู้เชื่อทุกคนสามารถมองเห็น และสัมผัสกับเรื่องนี้ได้. ข่าวสารเหล่านี้เป็นการสรุปรวบยอด ที่ได้รวมไว้ซึ่งแก่นแท้ของการรู้จัก และประสบการณ์ที่มีต่อชีวิต ของเหล่าวิสุทธิชนตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมา และสิ่งที่พี่น้องของเราเอง ได้สัมผัสและประสบการณ์มากว่า 30 ปี ดังนั้นจึงมีเนื้อหาที่ครบสมบูรณ์และยอดเยี่ยม. เนื้อหาของข่าวสารเหล่านี้ อาจแบ่งได้เป็นสองส่วนหลัก. ส่วนแรกจะกล่าวถึงการรู้จักชีวิต ซึ่งแบ่งเป็น 14 ประเด็นหลักที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของชีวิต และหลักการต่างๆ ในการที่ชีวิตจะดำเนินการ. [ก]ส่วนที่สองจะกล่าวถึง ประสบการณ์แห่งชีวิต ซึ่งแบ่งเป็น 19 หัวข้อที่อธิบายถึงประสบการณ์ต่างๆ ของชีวิตฝ่ายวิญญาณในแต่ละระยะ และหนทางในการแสวงหาชีวิต. ถ้าเราแสวงหาและเอาบทเรียนเหล่านี้ ไปฝึกกันทีละหัวข้อ เราก็จะยกระดับขึ้นเป็นเส้นตรง และบรรลุถึง ระยะที่ชีวิตสุกงอมได้อย่างรวดเร็ว.

 

ดังนั้นข่าวสารเหล่านี้ จึงทำให้ชีวิตซึ่งเป็นศาสตร์ที่เราแทบจะมองไม่เห็น และสัมผัสจับต้องไม่ได้ กลายเป็นสิ่งที่มีรูปธรรมขึ้นมา. วิสุทธิชนทุกคนที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า และแสวงหาการเติบโตแห่งชีวิต จะต้องอ่านข่าวสารเหล่านี้ให้ได้.

จาง อวี้หลาน

กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน)

พฤศจิกายน 1956

รหัสสินค้า: ส0010 หมวดหมู่: