หลักความเชื่อ และภาคปฏิบัติ ของคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย (การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า)

15฿

หลักความเชื่อของเรา

 1. เราเชื่อว่า พระคัมภีร์ เป็นการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ โดย การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านพวก อัครทูต และ ผู้เผยพระวจนะ ต่างๆ
 2. เราเชื่อว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าตรีเอกภาพ ในธาตุแท้นั้น พระเจ้ามีองค์เดียว แต่ในด้าน แผนการบริหาร ทรงมี 3 พระภาค พระบิดา และ พระบุตร และ พระวิญญาณ ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลก่อนถึง นิรันดร์กาลในอนาคต โดยมี พระบิดาเป็นผู้วางโครงการ พระบุตรมาสำเร็จงาน พระวิญญาณมาดำเนินการเพื่อสำเร็จ แผนการบริหารของพระเจ้า
 3. เราเชื่อว่า พระเจ้า พระองค์เองได้มา บังเกิดเป็นรูปกายมนุษย์ ทรงพระนามว่า เยซู บังเกิดจาก มาเรียหญิงพรหมจารี พระองค์ไม่มีบาป พระองค์เป็น พระผู้ไถ่ และ ผู้ช่วยให้รอดของเรา
 4. เราเชื่อว่า พระเยซู ผู้ซึ่งเป็น มนุษย์พระเจ้า พระองค์ทรงเป็น มนุษย์แท้ และ พระเจ้าองค์ครบสมบูรณ์ได้ดำเนิน อยู่บนโลก 33 ปีครึ่ง เพื่อให้มนุษย์รู้จักพระเจ้า พระบิดา
 5. เราเชื่อว่า พระเยซูคือ พระคริสต์ ผู้ได้รับ การชโลมจากพระเจ้า ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ พระองค์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อ ความผิดบาป ของเราและ หลั่งพระโลหิต เพื่อ สำเร็จการไถ่เรา
 6. เราเชื่อว่า หลังจากพระเยซูคริสต์ได้ถูกฝังสามวัน พระองค์ทรง คืนพระชนม์ ทั้ง กาย และ วิญญาณ และใน การคืนพระชนม์นี้พระองค์ทรงกลายเป็น พระวิญญาณผู้ประทานชีวิต ประทานพระองค์เอง เข้าสู่ภายในเราเป็นชีวิตและเป็นทุกสิ่งของเรา
 7. เราเชื่อว่า หลังจากที่พระองค์คืนพระชนม์ พระองค์ได้ เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และ พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ เป็น พระคริสต์ และ องค์พระผู้เป็นเจ้าของสิ่งสารพัดทั้งปวง พระคริสต์ทรงถูกแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการให้ บรรลุซึ่งแผนการบริหาร ที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์
 8. เราเชื่อว่า หลังจากการเสด็จสู่สวรรค์พระคริสต์ได้ ประทานพระวิญญาณของพระเจ้า เพื่อ ชโลมแก่ผู้เชื่อ ที่ พระองค์ทรงเลือกสรร เพื่อเขาเหล่านั้น ได้บัพติศมาเข้าเป็นกายเดียว และวันนี้ พระวิญญาณของพระเจ้า ซึ่งก็คือ พระวิญญาณของพระคริสต์กำลังดำเนินอยู่บนโลก เพื่อ กระตุ้นคนบาปที่ พระเจ้าทรงเลือกสรรจะ ได้บังเกิดใหม่ เข้าร่วมใน อวัยวะทั้งปวงของพระคริสต์ และรับ การหล่อเลี้ยงจนเจริญเติบโตในชีวิต เพื่อ ก่อสร้างพระกายของพระคริสต์สำหรับ การสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระองค์ และสำเร็จสุดยอดเป็น กรุงเยรูซาเล็มใหม่
 9. เราเชื่อว่า พระเจ้าได้เสด็จมากลายเป็นมนุษย์ เพื่อจะกระทำให้ (ตาย—ไถ่บาป เป็นขึ้น—ประทานชีวิต) มนุษย์กลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัย แต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้า
 10. เราเชื่อว่า คริสตจักรมีหนึ่งเดียวในจักรวาล คือ พระกายของพระคริสต์ แต่ได้มีภาคปฏิบัติ และ ปรากฏในท้องถิ่นต่างๆ เป็นคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย ท้องถิ่นหนึ่งมีคริสตจักรหนึ่งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็น พยานถึงพระกายที่มีหนึ่งเดียว
 11. เราเชื่อว่า ในยุคสุดปลาย พระคริสต์จะเสด็จกลับมา เพื่อรับวิสุทธิชนของพระองค์ และ มาพิพากษาโลกนี้ ครอบครองโลกนี้ และ ก่อตั้งอาณาจักรพันปี ของพระองค์
 12. เราเชื่อว่า เฉพาะ วิสุทธิชน ผู้มีชัยชนะ จะปกครองร่วมกับพระคริสต์ ในอาณาจักรพันปี และ ผู้เชื่อ ในพระคริสต์ทุกคนจะมีส่วนใน พระพรของพระเจ้า ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งอยู่ใน ฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่ ชั่วนิรันดร์
หมวดหมู่: