Full-Time Training in Bangkok (FTTB)

 ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา ในกรุงเทพ ประเทศไทย ได้จัดตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1999 โดยที่มี ผู้ฝึกฝน มาจาก ประเทศต่างๆ เช่น ประเทศไทย, กัมพูชา, เวียดนาม, ลาว, พม่า และ จีน เพื่อเข้าสู่การฝึกฝน 2 ปีนี้ เพื่อช่วยให้ คริสเตียน ได้มีการ เติบโต ใน ชีวิต อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ถูกก่อรูปด้วย หลักความจริง ใน พระคัมภีร์, เพื่อ พัฒนา ความสามารถ  ฝ่าย วิญญาณ ของ คริสเตียน เหล่านี้ เช่น การประกาศกิตติคุณ, การหล่อเลี้ยง ผู้แรกเชื่อ, การสำเร็จวิสุทธิชน และ การเผยพระวจนะ.  เพื่อเป็นอวัยวะที่มีการใช้งาน, เต็มไปด้วย ชีวิต ในพระกายของ พระคริสต์ เพื่อให้พระประสงค์ของ พระเจ้า ได้สำเร็จ.

 

จุดมุ่งหมายในการได้รับการฝึกฝน

 1. เพื่อเติบโตในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์
 2. เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยที่ดี
 3. เพื่อถูกก่อรูปด้วยหลักความจริงในพระคัมภีร์
 4. เพื่อพัฒนาความสามารถฝ่ายวิญญาณ เช่น การประกาศกิตติคุณ, การหล่อเลี้ยงผู้เชื่อใหม่, การสำเร็จวิสุทธิชน, การเผยพระวจนะ
 5. เพื่อการได้รับมาซึ่ง การเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุด คือการที่ พระเจ้า บังเกิดเป็น มนุษย์ เพื่อให้ มนุษย์ กลายเป็น พระเจ้า ใน ชีวิต และ นิสัย แต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็น พระเจ้า.
 6. เพื่อให้ ได้มาซึ่ง ซีโอน (ผู้มีชัยชนะ)ในเยรูซาเล็ม (คริสตจักร) ในวันนี้. วิวรณ์14:1
 7. เพื่อความเที่ยงแท้ของพระกาย ของ พระคริสต์ โดย การมีชีวิต ที่ถอดแบบ การตายของพระคริสต์ ใน ฤทธิ์เดช แห่ง การเป็นขึ้น ของพระองค์. ฟิลิปปอย 3:10

 

 • ทำไม ถึงต้องเข้าสู่ ศูนย์ฝึกฝน ?
 • ท่านไม่ควรเข้าสู่ ศูนย์ฝึกฝน เพียงเพราะว่า ท่านได้เคยบอกกับตัวเอง หรือ เพื่อนๆว่าจะเข้าสู่ ศูนย์ฝึกฝน หรือแม้แต่พ่อแม่เป็น ผู้ปรนนิบัติพระเจ้า และต้องการให้ท่านมา หรือ ท่านอาจต้องการมี ชีวิต ฝ่ายวิญญาณ ที่ดีขึ้น สิ่งนี้เป็นความตั้งใจที่ดี.   แต่  ท่านต้อง มีใจ ที่จะได้รับ การฝึกฝน. ศูนย์ ฝึกฝน นี้ไม่ใช่สถานที่ที่ให้ท่านใช้ เวลา ให้ผ่านไป หรือ เพื่อให้ท่านดูดีในสายตาของผู้อื่น หรือเพื่อการ รับสุข และได้รับ สง่าราศี สำหรับตัวท่านเอง.
 • You must have a heart to be trained !
 • แต่ ศูนย์ฝึกฝน เป็นที่ๆจะ มา ฝึกฝน และ เปิดโปง ตัวตนของท่าน. การฝึกฝน นี้เป็น การฝึกฝน ที่มี มาตรฐาน และจุดมุ่งหมายในการฝึกฝนที่สูง เพราะนี่เป็น การฝึกฝนในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า ใน แผนการบริหารของพระเจ้า.  การฝึกฝนนี้ มิได้มีสำหรับคนทุกคน แต่เป็นการฝึกฝน สำหรับ ผู้ที่มีใจแสวงหา และ ปรารถนาในองค์พระผู้เป็นเจ้า. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับ พี่น้องชาย และ พี่น้องหญิง ที่มี ใจบริสุทธิ์ แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
 • Consecrate yourself to the Lord!

ถ้าหากท่านมีใจเข้าสู่การฝึกฝนเต็มเวลานี้ อันดับแรกเราขอหนุนใจท่านให้ มอบถวายตัวของท่าน  ให้กับพระเจ้าในการนี้ มอบถวายชีวิต ของท่านให้กับ พระองค์ และ น้ำพระทัยของพระเจ้า  ซึ่งการ มอบถวาย เช่นนี้เป็นหลักการของ การแสวงหาอาณาจักร และ ความชอบธรรม ของ พระเจ้า ก่อน (มัดธาย 6:33) ซึ่งเป็นการถวายเกียรติ์ และถูกจดจำโดย องค์พระผู้เป็นเจ้า.  อันดับที่สอง ท่านต้อง แบ่งแยกบริสุทธิ์ ในการ ดำเนินชีวิต จากฝ่ายโลก  เพื่อการฝึกฝน, อย่าได้ดำเนินชีวิตตามอย่างในโลกนี้.   อันดับที่สาม  นำตัวท่านแช่  อยู่ใน ชีวิตคริสตจักร ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด คริสตจักรเป็นสภาพแวดล้อมที่สามารถปกป้องและเลี้ยงดูสภาพฝ่ายวิญญาณของท่านได้ เพื่อให้ท่านมีชีวิตที่พร้อมสำหรับการเข้าสู่ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา

        ระยะเวลา ใน การฝึกฝน 2 ปี

เวลา 2 ปีของท่าน ที่ มอบให้ กับ พระเจ้า นี้ไม่ได้

มากมายเลย เมื่อเทียบกับเวลาทั้งชีวิตของท่าน

 

   สถานที่ ใน การฝึกฝน   

 • ปีที่ 1-2 : ฝึกฝน ใน กรุงเทพฯ
 • ปีที่ 3 : แผ่ขยาย ใน กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด

บางท่านอาจมี ความรู้สึก จาก องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่จะ ปรนนิบัติ พระเจ้า เต็มเวลา ตลอดชีวิต ของท่าน  เราขอหนุนใจให้ท่าน รดน้ำเมล็ดแห่งความรู้สึกนี้ภายในท่าน โดย นอบน้อม ต่อ พระกาย, สภาพแวดล้อม และ เวลาที่พระเจ้านำพา ท่าน เพื่อให้ พระเจ้าได้รับมาซึ่ง อนุชน ผู้ที่ได้นำ ทั้งชีวิต ของเขา มอบถวาย ให้กับ องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อการฟื้นฟู และ พยานของพระเจ้า ทั่วทั้ง แผ่นดินโลก นำมาซึ่งการสำเร็จสุดยอดใน ยุคสมัยนี้

 

Two years of your time to give to the Lord

now is not too much.

 • เรา เชื่อ เป็นอย่างยิ่งว่า เวลา 2 ปีของท่านที่ มอบ ให้ กับ พระเจ้า นี้ไม่ได้มากมายเลย เมื่อเทียบกับ เวลา ทั้งชีวิต ของท่านจงเข้าสู่ ศูนย์ฝึกฝน เต็มเวลา นี้ เพื่อท่านจะ รู้จัก และได้รับ ตัว ของ พระเจ้า มากขึ้น เป็น อวัยวะ เพื่อการ ก่อสร้าง ของ พระกายของพระคริสต์  ใน การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า  จงตามรอยเท้านี้เพื่อเป็น ภาชนะ ที่ออกหน้าออกตา ในพระหัตถ์ ของ องค์พระผู้เป็นเจ้า ตลอดทั้งชีวิตของท่าน
 • ต้องการสมัคร เพื่อเข้าสู่ ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา

When such as we the King can choose,  

To share with Him His throne,
‘Tis passing strange that we refuse.         

To be our Lord’s alone.
O never speak of sacrifice!                           

A privilege untold
Is to be His at any price,                               

In Calvary’s hosts enrolled.

 พี่น้องที่รักทั้งหลาย

ในวันที่ท่านใกล้ จบการศึกษา นี้ เราขอหนุนใจท่านทั้งหลายให้ ฉวยโอกาส นี้ เข้าสู่ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา ในช่วงเวลานี้เป็น เวลา ที่ท่านยัง มิได้ ถูกผูกมัด จาก การทำงาน, การแต่งงาน, บุตรหลาน จึงขอให้ท่านให้เวลากับตัวท่านเองเพื่อที่จะได้ รับการฝึกฝน และ สำเร็จ เพื่อเป็นอวัยวะที่ปกติและ มีการใช้งาน ใน พระกายของพระคริสต์.   องค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงได้รับเกียรติยศ และระลึกถึงความสัตย์ซื่อในการที่ท่านได้ แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อน อย่างแน่นอน. เวลา 2 ปีของท่านที่มอบให้กับพระเจ้านี้ไม่ได้มากมายเลยเมื่อเทียบกับเวลาทั้งชีวิตของท่าน

 

 

 • การเตรียมพร้อมก่อนการเข้าสู่ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา
 • นอกจากการที่ท่านได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเท่านั้น อย่างน้อยที่สุด ท่านควรอ่านหนังสือเหล่านี้ก่อนการเข้าสู่ศูนย์ฝึกฝน
 • พระคัมภีร์พันธสัญญาเก่า และ ใหม่ ( การอ่านพระคัมภีร์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่เนื้อหาในข้อพระคัมภีร์ ได้ ง่าย และ ลึกซึ้ง ขึ้น อย่างน้อยที่สุดควรอ่านจบ พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ )
 • พระคริสต์ ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
 • แผนการบริหารของพระเจ้า
 • บทเรียนชีวิต เป็นต้น

訓練目標

前言 在我們的性格上被建立 學習服從權柄
學習內裏生命的功課 在事奉上追求進步 追求認識真理
在生命上追求長進 學習作人、作事、作工 校園工作的訓練
建立作人的性格乃是祕訣 對受訓者勸勉的話 Apllication Form (Chinese)

A Day in the Life of the Training    FTTA Graduation Winter 2004   FTTT- 為神永遠的經綸

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *