ประกาศกิตติคุณ Online

ห้องประชุมใหญ่ รังสิยา 1200/238 ซอย อุดมสุข 58 แขวง บางนา เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร, Thailand

ขอเชิญ เพื่อนมิตร แสวงหาพระเจ้าร่วมกัน